امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تابستان 1393 یک گروه 12 نفری از خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی کشور ترکیه از منطقه آزاد ارس بازدید کردند.