نماینده های مجلس منطقه ارسباران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سیدحسین سیدزاده نماینده دور پنجم مرند و جلفا

نام پدر : خدایار

تاریخ تولد : 1333

محل تولد :

تعداد آرا : 100.941

درصد آرا : 54.60

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قلی الله قلی زاده نماینده دور پنجم کلیبر

نام پدر : عبدا...

تاریخ تولد : 1339

محل تولد : آبش احمد

تعداد آرا :

درصد آرا :

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان های عربی و انگلیسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

ولی ا... احمدی زاد سرای نمایند دور چهارم اهر و هریس

تاریخ تولد : 1336

محل تولد : تبریز

تعداد آرا : 86.684

درصد آرا : 40.00

رشته تحصیلی :

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

علی اکبرزاده نماینده دور پنجم ورزقان

نام پدر :

تاریخ تولد : 1335

محل تولد : کلیبر

تعداد آرا : 36.205

درصد آرا : 32.80

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان انگلیسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خانعلی پورقربان نماینده دور چهارم کلیبر

نام پدر : نظرعلی

تاریخ تولد : 1329

محل تولد : کلیبر

تعداد آرا : 24.616

درصد آرا : 55.40

رشته تحصیلی :